Ny strategi tar helhetsgrepp kring integration på Gotland

Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande och Cecilia Schelin Seidegård, landshövding i Gotlands län. Foto: Lena Hultberg/Länsstyrelsen i Gotlands län.

I dag den 25 september har regionfullmäktige och Länsstyrelsen i Gotlands län båda fattat beslut och godkänt det gemensamma styrdokumentet Integrationsstrategi för Gotland 2017–2020. Strategin tar avstamp i fem viktiga utvecklingsområden som tillsammans utgör grunden för en hållbar integration på Gotland.
    – Ett attraktivt Gotland är öppet och inkluderande med hög grad av social sammanhållning. För att integrationen ska fungera är det viktigt att det finns ett långsiktigt perspektiv i arbetet. Var och en av oss har ett ansvar för en lyckad integration. Nu har vi en strategi på plats som tydligt belyser vilka områden som vi behöver arbeta mer med för att även i framtiden stärka Gotlands befolkningsutveckling och tillväxt, säger Cecilia Schelin Seidegård, landshövding i Gotlands län.

Våren 2016 beslutade Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län om att ta fram en flerårig länsövergripande integrationsstrategi för Gotland. Syftet med strategin är att ange övergripande mål och strategisk inriktning för det gotländska integrationsarbetet. Fem utvecklingsområden lyfts fram i strategin som särskilda viktiga: Arbete, Boende, Hälsa och sjukvård, Socialt sammanhang samt Utbildning. I dokumentet ges exempel på möjliga åtgärder för varje strategiskt vägval. 

    – Strategin är hela Gotlands. Nu är det upp till oss alla att bidra till integration. Att bli fler på Gotland innebär en möjlighet och går helt i linje med vår vision.  Nu tar konkreta insatser och medvetet arbete vid vilket blir helt avgörande så att de familjer och personer som finns här också blir en del av det gotländska samhället. Att får en fungerande vardag med arbete, bostad och en rik fritid bidrar till både hälsa och trivsel. Gotland är en fantastisk plats att bo, leva och verka på och vi är fantastiska i det att öppna upp och välkomna nya gotlänningar, säger Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande.

Bakgrund
Integrationsstrategin har tagits fram i bred samverkan med verksamhetsföreträdare från Länsstyrelsen, Region Gotland, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Uppsala Universitet Campus Gotland. Förutom dessa personer har företrädare deltagit från Visby servicekontor, Svenskt näringsliv på Gotland, Almi, polisen, civilsamhällets organisationer, volontärnätverk samt personer som kommit till Gotland som asylsökande eller nyanlända.

Övergripande integrationsmål
Ett gotländskt samhälle som präglas av mångfald med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor/män, flickor/pojkar och personer med annan könsidentitet. En strävan är att varje individ ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar leva ett självständigt liv med egen försörjning och deltagande i samhället på samma villkor som andra. Individen upplever sig trygg och delaktig i det gotländska samhället.

Källa: Länstyrelsen Gotland